MF3

Thử nghiệm lâm sàng

  • Thử Nghiệm Lâm Sàng Các Sản Phẩm Của MF3 Thụy Sĩ

    Thử nghiệm lâm sàng lần thứ nhất tại phòng thí nghiệm BIO-HC , Báo cáo lâm sàng số 01-1099 Pessac,  tại Pháp 2001 (LD50) thử nghiệm độc tính